Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 09/2018

Trong tháng 09/2018, cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số lượng đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng 8 năm 2018.

Nhìn chung, số doanh nghiệp mới thành lập giảm về lượng đăng kí, giảm về vốn đăng ký doanh nghiệp trong tháng 09 năm 2018.

Tóm tắt tình hình doanh nghiệp tháng 09/2018 như sau:

Theo Tổng cục Thống kế cho biết, trong tháng 09/2018, cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng 8 /2018.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm 2018 cả nước có 96.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Đồng thời, nếu tính cả 1.882 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2.845,3 nghìn tỷ đồng.

 

Bức tranh toàn doanh nghiệp tháng 9

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, có 22.897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 là 73.103 doanh nghiệp, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm 23.053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% và 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng năm 2018 cảu cả nước là 11.536 doanh nghiệp, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 10.591 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,8% và tăng 32%.

Dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, 11,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Các bạn có thể xem thêm: [infographic] Bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 08/2018 để có được cái tình tổng quan hơn về tình hình doanh nghiệp của cả nước.

 

 

SHARE