Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 08/2018

Trong tháng 8/2018, cả nước có 11.655 DN thành lập mới với số lượng đăng ký tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Nhìn chung, số doanh nghiệp mới thành lập tăng về lượng đăng kí, giảm về vốn đăng ký doanh nghiệp trong tháng 08 năm 2018.

Tóm tắt tình hình doanh nghiệp tháng 08/2018 như sau:

Theo Tổng cục Thống kế cho biết, trong tháng 08/2018, cả nước có 11.655 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 107.6 nghìn tỷ đồng, tăng 3.5% về số doanh nghiệp và giảm 11.9% về số vốn đăng ký so với tháng tháng 06/2018.

Đồng thời, cả nước có 2.912 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng này, thấp hơn 2% số với tháng 6.

Tính chung 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2.4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 8 tháng đầu năm, nếu tính cả 1.679,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2018 là 2.558,2 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, có 20.942 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay lên gần 108,4 nghìn doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng năm 2018 là 63.235 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm 21.575 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,2% và 41.660 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 45,9%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 8.357 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 16,9%.

Các bạn có thể xem thêm: [infographic] Bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 07/2018 để có được cái tình tổng quan hơn về tình hình doanh nghiệp của cả nước.

SHARE