Toàn bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 05/2018

Nhìn chung số doanh nghiệp mới thành lập giảm về số lượng và vốn đăng ký trong tháng 05 năm 2018.

Tóm tắt tình hình doanh nghiệp tháng 05/2018 như sau:

Trong tháng 5, cả nước có 11, 027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng kí là 104,8 tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng 4 năm 2018.

 
tình hình doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2018
 

Tình hình doanh nghiệp tháng 5/2018 cả nước có 2,306 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,7% so với tháng trước. Có 6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong đó: 2.043 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6.8% so với tháng 4 năm 2018 và 4.812 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 21,9% so với tháng trước. Có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ giải thể, giảm 39,5% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2018.

 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 52.322 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

 
thành lập doanh nghiệp mới tháng 05.2018
 

Nếu tính cả 902,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2018 là 1.419,1 nghìn tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, còn có 13.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2018 là 412,6 nghìn người, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

 
doanh-nghiệp-giải-thể,-tạm-ngưng-kinh-doanh-tháng-5.2018
 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2018 là 33.399 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.974 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24% và 17.425 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 9,5%.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2018 là 5.533 doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 5.061 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 17%.

 

Các bạn có thể xem thêm: [infographic] Bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 để có được cái tình tổng quan hơn về tình hình doanh nghiệp của cả nước.

SHARE